Our Course

เรียนอยากมีคุณภาพ และฝึกฝนไปอย่างพร้อมเพียง ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างสูงสุด

หลักสูตรพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  รับรองผลโดยผู้สอนที่มากประสบการณ์ สอนสนุก จดจำง่าย

ฝึกการพูดอย่างมั่นใจกับครูชาวต่างชาติ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งทางการฟัง การคิด และการพูดอย่างต่อเนื่อง เน้นการฝึกทำข้อสอบ

พื้นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ปูพื้นคำศัพท์ ส่งเสริมการเขียนและการอ่านในระดับสูง เพื่อความเข้าใจและพัฒนาไปในระดับสูงขึ้น

เรียนรู้การสนทนาในชีวิตประจำวัน และเพิ่มทักษะการพูดให้กล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ สำหรับวัยทำงานโดยเฉพาะ

Kindergarten,Primary Level

TEFL , TOEIC , IELTS ,GAT

Secondary Level

ADULT and Home school