โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  
 GEL  เป็น โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษครบวงจรชั้นนำ  ที่มีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ตั้งแต่ เด็กเล็ก วัยรุ่น จนถึงวัยทำงาน  หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศ  และหลักสูตรสำหรับองค์กร ด้วยระบบการเรียนรู้ผสานกับเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งเป็นหลักประกันว่า นักเรียนจะได้เรียนกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ
     เราเลือกสรรอาจารย์ทุกท่านที่มีคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์เจ้าของภาษาชาวอังกฤษและอเมริกัน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทขึ้นไป และวุฒิบัตรในการสอนภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติ พร้อมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคในการสอน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน และเอาใจใส่ต่อพัฒนาการของนักเรียน
แต่ละคนอย่างสุดความสามารถ 
การสอนภาษาอังกฤษ สด ทุกคาบเรียน
       เรียนเนื้อหาหลักๆ กับอาจารย์ผู้สอนจริงๆ โดยสอนสดทุกคาบเรียน ซึ่งสร้างบรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจ และสนุกสนานเป็นกันเองสำหรับนักเรียนทุกคน ไม่ใช่การเรียนกับวีดีโอ หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งน่าเบื่อ
 ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ แบบ Interactive Learning
        ในห้องเรียนเป็นการผสมผสานกันระหว่าง การใช้อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ และ ระบบการเรียน Interactive Learning โดยใช้สื่อการสอนอันทันสมัย ผ่านสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนต์ กิจกรรม และเกมส์ต่างๆ เพื่อทำให้การเรียนน่าสนใจ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมชาติ ในระยะเวลาอันสั้น และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
  เรียนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็กๆ ทำให้คุณ “เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ”
     การจัดกลุ่มสอนขนาดเล็กเฉลี่ย 5-8 คน (ไม่เกิน 12คน) ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้สื่อสารกับอาจารย์ได้อย่างทั่วถึง และอาจารย์เอาใจใส่นักเรียนทุกคนได้อย่างเต็มที่ เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเร็วๆ